Serveis d'assessorament i reconeixement

Servei d’assessorament

El servei d'assessorament en la formació professional té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l'atenció personalitzada d'experts de la família professional escollida.

Durant el procés d'assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l'usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

Com a resultat del procés l'usuari obté un informe d'assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s'hagin assolit mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Destinataris

Persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.

Sol·licitud del Servei.

Cal descarregar i omplir el FUll, cuplimentar el pagament i presentar-lo a secretaria demanant entrevista a traves de l'administrativa.

Calendari i Oferta de Places.

Període assessorament: del 15 de setembre a 30 de juny del curs vigent

Places:

 • Jardineria i floristeria: 5
 • Gestió forestal i del medi natural: 5
 • Paisatgisme i medi rural:5.

 

Carta de compromís.

 El centre es compromet, respecte del ususari, a:

 • Prestació del serveis d'acord amb la normativa
 • Informació adient
 • Atenció i resposta a les reclamacions en un termini raonable
 • Mesura de satisfacció
 • Recollida i resposta de propostes i suggeriments

Més informació

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/etapes_educatives_i_ensenyam...

 

Servei de Reconeixement

El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials s'adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Una junta de reconeixement avalua l'usuari. Aquesta està integrada per professors del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu.

La junta analitza l'informe d'assessorament, obtingut en el servei d'assessorament,  i els altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o mòduls que vol que li siguin reconeguts. També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o mòduls, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic.

Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o mòduls (reconeguts) cal matricular-se, total o parcialment, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d'accés que s'estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui.

La convalidació de les unitats formatives o mòduls certificats en els centres del Departament d'Ensenyament és gratuïta.

Si es completa una unitat formativa o un mòdul d'un cicle formatiu través del reconeixement acadèmic, s'anotarà "convalidat" en l'expedient acadèmic.

Destinataris

S'adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professional.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

 • haver complert 18 anys,
 • acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector,
 • disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del mateix títol o d'un títol afí.

El fet de participar en el servei d'assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.

Calendari i Oferta de Places.

Període de reconeixement: del 15 de setembre  a 30 de juny del curs vigent

Palces: Jardineria i floristeria: 10; Gestió forestal i del medi natural: 10; Paisatgisme i medi rural:10.

Cal descarregar el FULL, complimentar-lo i entregar-lo a secretaria del Centre.

Carta de compromís.

 El centre es compromet, respecte del ususari, a:

 • Prestació del serveis d'acord amb la normativa
 • Informació adient
 • Atenció i resposta a les reclamacions en un termini raonable
 • Mesura de satisfacció
 • Recollida i resposta de propostes i suggeriments

 

Més informació

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/etapes_educatives_i_ensenyam...