Política de Qualitat

L'Institut Rubió i Tudurí treballa per la millora i la qualitat en l'estratègia i la gestió del Centre per a:

  • Satisfer les expectatives de l'alumnat, la família i l'entorn que l'envolta.
  • Contribuir a l'assoliment del objectius que la societat li assigna.
  • La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta.

Aquest compromís amb la qualitat, amb l'acompliment dels requisits, tant legals com reglamentaris, i amb la millora contínua de l'eficàcia del Sistema de Gestió de Qualitat, pretén afectar a tots els nivells organitzatius del centre, i és una responsabilitat de tot l'equip professional del Centre. L'Equip Directiu estableix accions perquè la qualitat i la millora contínua siguin enteses, assumides i mantingudes per tots els membres del Centre.

A partir de l’ensenyança LOE els títols que ofereix el centre son: a grau mig jardineria i floristeria; a cicles superior gestió forestal i del medi natural i paisatgisme i medi rural; i s’han incorporat programes de formació i inserció de auxiliar de jardinera i viver i itineraris formatius específics de auxiliar en cures d’animals i espais verds.