Activitats: juny 2019

En les classes de B-MINCOME els laumnes practiquen el compostatge dels resudus vegetals.