Missió, visió, valors

Missió

L’Institut Rubió i Tudurí, Escola de Jardineria, és un centre educatiu que ofereix formació professional, personal i en valors a persones que volen desenvolupar la seva trajectòria laboral en el camp de la jardineria i la gestió de recursos naturals i paisatgístics. Ofereix una formació integral per tal de formar professionals amb les competències necessàries per afavorir la seva inserció laboral i/o promoció acadèmica.

Visió

L’Institut Rubió i Tudurí vol ser, per tradició històrica, un centre de referència en el món de la jardineria, el paisatge i el medi natural. Conèixer les necessitats socials i empresarials de cada moment, per tal de formar als alumnes responent als requeriments reals del món laboral i/o acadèmic. Satisfer aquestes necessitats educatives mitjançant cicles formatius, cursos d’especialització, seminaris,... i disposar de les instal·lacions i espais necessaris on desenvolupar aquesta oferta educativa. L’Escola vol ser un centre gestionat amb criteris de qualitat per a satisfer les demandes de la comunitat educativa, per a millorar les tècniques pedagògiques i metodològiques de forma constant, per a fomentar la formació continuada del professorat i impulsar l’aplicació de les noves tecnologies en el camp professional.

Valors

 1. Formar en valors i continguts, mitjançant un tracte de proximitat i una atenció individualitzada
 2. Afavorir el desenvolupament de les competències tècniques i aptituds personals adequades per a facilitar la inserció laboral i promoció dels alumnes
  • Fomentar l’esforç personal, la iniciativa i la creativitat com a eines de desenvolupament de l’individu, així com l’ordre, el rigor i la pulcritud en les tasques realitzades.
  • Afavorir la planificació, organització i autonomia personals, però també el treball col·lectiu.
  • Cercar el desenvolupament de la destresa manual i instrumental.
  • Fomentar l’esperit crític mitjançant l’observació, avaluació i presa de decisions.
 3. Estimular actituds de respecte amb l’entorn i de conservació del medi
  • Potenciar la participació en projectes de conservació del medi.
  • Fomentar actituds i decisions professionals respectuoses amb l’entorn.
 4. Treballar per oferir un servei de qualitat
  • Participar en el Projecte de Qualitat i Millora.
  • Identificar les necessitats dels usuaris i satisfer les seves perspectives.
  • Vetllar per la seguretat, la higiene i l’ergonomia en el treball.
  • Recolzar les activitats formatives externes de l’alumnat i professorat en tots els àmbits territorials (Erasmus, Leonardo, Beques SOC,...)
  • Potenciar la utilització de les TAC en l’àmbit acadèmic.
 5. Gestionar el centre amb lideratge, professionalitat i responsabilitat
  • Afavorir un clima de participació i respecte.
  • Tenir una actitud receptiva a les demandes de la comunitat educativa.
  • Vetllar pels interessos de la comunitat educativa.
 6. Revertir els aprenentatges a la societat
  • Fomentar la participació del centre en activitats ciutadanes.
  • Divulgar els coneixements jardiners i del medi natural.
  • Potenciar les relacions amb els antics alumnes.
  • Afavorir les activitats conjuntes del centre amb empreses i entitats del sector.
  • Oferir, a la comunitat educativa i a la ciutadania, una biblioteca tècnica especialitzada.