L'escola

El jardiner es fa poc a poc, creix en el seu art com l’arbre noble, lentament i tranquil·lament. Una Escola Municipal d’Aprenents Jardiners seria factible i molt útil. (...) Després, l’experiència els faria progressar per aquest bon camí, fins que arribessin en ésser homes, a convertir-se en jardiners de veritat. Nicolau Rubió i Tudurí, Revista Mirador, desembre de 1929

Missió

L’Institut Rubió i Tudurí, Escola de Jardineria, és un centre educatiu que ofereix formació professional, personal i en valors a persones que volen desenvolupar la seva trajectòria laboral en el camp de la jardineria i la gestió de recursos naturals i paisatgístics. Ofereix una formació integral per tal de formar professionals amb les competències necessàries per afavorir la seva inserció laboral i/o promoció acadèmica.

Visió

L’Institut Rubió i Tudurí vol ser, per tradició històrica, un centre de referència en el món de la jardineria, el paisatge i el medi natural. Conèixer les necessitats socials i empresarials de cada moment, per tal de formar als alumnes responent als requeriments reals del món laboral i/o acadèmic. Satisfer aquestes necessitats educatives mitjançant cicles formatius, cursos d’especialització, seminaris,... i disposar de les instal·lacions i espais necessaris on desenvolupar aquesta oferta educativa. L’Escola vol ser un centre gestionat amb criteris de qualitat per a satisfer les demandes de la comunitat educativa, per a millorar les tècniques pedagògiques i metodològiques de forma constant, per a fomentar la formació continuada del professorat i impulsar l’aplicació de les noves tecnologies en el camp professional.

Valors

 1. Formar en valors i continguts, mitjançant un tracte de proximitat i una atenció individualitzada
 2. Afavorir el desenvolupament de les competències tècniques i aptituds personals adequades per a facilitar la inserció laboral i promoció dels alumnes
  • Fomentar l’esforç personal, la iniciativa i la creativitat com a eines de desenvolupament de l’individu, així com l’ordre, el rigor i la pulcritud en les tasques realitzades.
  • Afavorir la planificació, organització i autonomia personals, però també el treball col·lectiu.
  • Cercar el desenvolupament de la destresa manual i instrumental.
  • Fomentar l’esperit crític mitjançant l’observació, avaluació i presa de decisions.
 3. Estimular actituds de respecte amb l’entorn i de conservació del medi
  • Potenciar la participació en projectes de conservació del medi.
  • Fomentar actituds i decisions professionals respectuoses amb l’entorn.
 4. Treballar per oferir un servei de qualitat
  • Participar en el Projecte de Qualitat i Millora.
  • Identificar les necessitats dels usuaris i satisfer les seves perspectives.
  • Vetllar per la seguretat, la higiene i l’ergonomia en el treball.
  • Recolzar les activitats formatives externes de l’alumnat i professorat en tots els àmbits territorials (Erasmus, Leonardo, Beques SOC,...)
  • Potenciar la utilització de les TAC en l’àmbit acadèmic.
 5. Gestionar el centre amb lideratge, professionalitat i responsabilitat
  • Afavorir un clima de participació i respecte.
  • Tenir una actitud receptiva a les demandes de la comunitat educativa.
  • Vetllar pels interessos de la comunitat educativa.
 6. Revertir els aprenentatges a la societat
  • Fomentar la participació del centre en activitats ciutadanes.
  • Divulgar els coneixements jardiners i del medi natural.
  • Potenciar les relacions amb els antics alumnes.
  • Afavorir les activitats conjuntes del centre amb empreses i entitats del sector.
  • Oferir, a la comunitat educativa i a la ciutadania, una biblioteca tècnica especialitzada. 

Política de Qualitat

L'Institut Rubió i Tudurí treballa per la millora i la qualitat en l'estratègia i la gestió del Centre per a:

 • Satisfer les expectatives de l'alumnat, la família i l'entorn que l'envolta
 • Contribuir a l'assoliment del objectius que la societat li assigna
 • La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta

Aquest compromís amb la qualitat, amb l'acompliment dels requisits, tant legals tant legals com reglamentaris, i amb la millora contínua de l'eficàcia del Sistema de Gestió de Qualitat, pretén afectar a tots els nivells organitzatius del centre, i és una responsabilitat de tot l'equip professional del Centre. L'Equip Directiu estableix accions perquè la qualitat i la millora contínua siguin enteses, assumides i mantingudes per tots els membres del Centre.

Història

Rubió i Tudurí

L’Institut Rubió i Tudurí va ser fundat l’any 1933 per l’arquitecte paisatgista Nicolau Mª Rubió i Tudurí, sota la dependència de l’Ajuntament de Barcelona i amb el nom d’ Escola Municipal d’Aprenents Jardiners. El seu objectiu era formar joves en la professió de la jardineria que nodrissin el personal tècnic del Servei Municipal de Parcs i Jardins de la ciutat. Sempre ha estat ubicada a la muntanya de Montjuïc.

Des d’aleshores, i només amb la interrupció de la Guerra Civil, l’Escola ha impartit estudis de jardineria abastant totes les seves modalitats: cursos per afeccionats, formació continua per treballadors i formació professional que permetia accedir a la titulació de mestre jardiner, molt reconeguda dins la professió. Sempre ha comptat amb un equip docent d’alt nivell tècnic i durant molts anys ha estat l’únic centre de formació en horticultura ornamental i jardineria de l’estat espanyol. Cal destacar el paper del professor Joan Pañella i Bonastre, ànima de l’escola i autor de textos de referència en el mon de la jardineria i la botànica catalana. L’any 1969 es van obrir els estudis a les noies després de superar nombroses reticències polítiques.

Com a part important de la seva activitat formadora, al llarg de la seva història l’escola ha participat en molts dels esdeveniments públics organitzats pel sector professional i encaminats a fomentar l’ús del verd entre la ciutadania. Com activitats més destacades cal citar la tasca portada a terme en l’organització de les fires Jardinova 1975 i 1977, la participació en les Exposicions de Roses de Sant Feliu de Llobregat des de 1960, Girona Temps de flors des de 1970, o el disseny i construcció del pessebre de la plaça Sant Jaume.

Miquel Aldrufeu Gurgui

El 1986 la Generalitat de Catalunya va homologar definitivament el programa d’estudis amb la formació oficial, equiparant-lo a la Formació Professional de 2n grau de tres cursos de durada. El curs 1994-95 es va iniciar la implantació dels mòduls professionals de manera experimental participant en l’establiment de la nova reforma de la formació professional. Deu anys després l’Escola passà a ser un Institut d’ensenyament secundari, començant a impartir un Cicle de Grau Mig de Jardineria.

L’any 2000, l’Escola va deixar de pertànyer a l’Institut de Parcs i Jardins de Barcelona, passant a dependre orgànicament de l’Institut Municipal d’Educació. Un parell d’anys després es va augmentar el ventall d’estudis a l’incorporar un Cicle de Grau Superior de Gestió de Recursos Naturals i Paisatgístics.

L’any 2009 va accedir a la direcció un nou equip que pretén donat un nou impuls a les activitats del centre. La seva línia d’actuació gira al voltant de l’aprofundiment de l’acció tutorial i de l’increment de les activitats de suport al currículum així com les activitats de caire transversal. També s’afavoreix la participació d’alumnes i professors en projectes singulars, que reforcen i milloren els ensenyaments, i la relació i la col·laboració amb diferents institucions, tan públiques com privades, del nostre entorn professional, vinculades al món de la jardineria.